1. Dà-chànanas / Bilingualism

Ann an seisean a h-aon bidh fòcas air dà-chànanas san fharsaingeachd agus na buannachdan a tha an lùib dà-chànanais. Ionnsaich dè a th’ ann an dà-chànanas agus an fheallsanachd air cùlaibh foghlam dà-chànanach, mar eisimpleir Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig. 

Session one will focus on bilingualism and the benefits associated with bilingualism.  You will learn about the philosophy behind bilingual education, for example Gaelic Medium Education.  

ùine/duration – 9 mionaidean/minutes

Gaelic
English Voiceover

Taisbeanadh/Presentation 1 – Dà-chànanas/Bilingualism

Là na Gàidhlig 2021 – Why Two Languages Are Better Than One – Presentation by Antonella Sorace