‘Bioran’ le Julia Donaldson

Bidh DVD ‘Bioran’ a’ nochdadh ann an sgoiltean-àraich air feadh na Gàidhealtachd a dh’ aithghearr.

Tha ‘Bioran’ a’ leantainBioran.jpgn athair teaghlach de bhiorain, ‘s e a’ strì air turas thar mhìltean gus faighinn dhachaigh ann an àm airson na Nollaig.

Tha am Bioran a’ còmhnaidh ann an craoibh sa choille, le Bean Biorain a gràidh agus an triùir bhiorain chloinne. Ach ‘s e saoghal cunnartach a tha aig a’ Bhioran. Tha cù ag iarraidh cluich leis agus tha eala ag iarraidh nead a dhèanamh leis. Tha e fìù’s a’ tuiteam dhan teine! Leanaibh slighe riaslach a Bhiorain ‘s e a’ tilleadh gu craoibh an teaghlaich.