‘Cluichidh sinn Còmhla’ – Resources to Support Gaelic Language Learning at Home

‘Cluichidh sinn Còmhla’

Goireas ùr bho luchd-obrach Chomhairle na Gàidhealtachd a tha a’ neartachadh chothroman dha pàrantan Gàidhlig a chleachdadh le clann òga.

 Chaidh an goireas seo a dhealbhachadh agus a chruthachadh le feallsanachd bogadh sa Ghàidhlig mar bhun-stèidh agus tha e air a cheangal ris na gnìomhan aig ‘Bumps 2 Bairns’.

 Tha cothroman cànan a neartachadh air am fighe a-steach le ceanglaichean gu goireasan air-loidhne.  Bidh seo na ghoireas foir-sheallaidh do luchd-obrach ann an sgoiltean gus taic a thoirt dhan chloinn aig ìre làn-bhogaidh gus a’ Ghàidhlig aca a chuideachadh aig an taigh.

Thèid ‘Cluichidh sinn còmhla’ as ùr a chruthachadh gach seachdain agus a sgaoileadh timcheall sgoiltean far a bheilear a’ lìbhrigeadh foghlam sa Ghàidhlig.

 Tha clasrum Google an seo airson luchd-obrach far am bi na goireasan rim faighinn gach seachdain – 3lq5hry

‘Cluichidh sinn Còmhla’ is a new resource created in collaboration with Early Years Practitioners who are linking ‘Bumps to Bairns’ play based learning activities to language opportunities.

Within the resource, there are suggested links to creative language learning opportunities online and weekly Gàidhlig you tube content created specifically to support language development targets outlined within the overview.

The overview will be shared with Highland Council Gaelic Medium staff to enable them to enhance the online support available to families with children at the total immersion stage while learning at home.

A Google Classroom has been created where ‘Cluichidh sinn Còmhla’ will be updated weekly – 3lq5hry

You can view some of the current resources on our Gaelic Education section of the ELC blog.

https://gaelic.education/en/early-years  is also a useful website with links to support home learning and an online messenger service to answer any questions you may have about Gaelic language learning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s