Hùb Hàb 2021: Cuairt Bheag (A Wee Walk)

‘S e film goirid a th’ann an Cuairt Bheag a tha ag amas air clann òga ann an sgoiltean-àraich agus bun-sgoiltean Gàidhlig.

Briogaibh air a’ cheangal a leanas gus foirm-clàraidh agus beagan a bharrachd fiosrachaidh fhaighinn mun fhilm: https://form.jotform.com/210424520742343

Thèid ceangal dhan fhilm agus goireasan-sgoile eile co-cheangailte ris a’ phròiseact a chur gu sgoiltean a lionas an fhiorm nas fhaide air adhart an t-seachdains.  Cha tèid cosgais a chur air sgoiltean gus am film fhaicinn.  Ma bhios duilgheadas sam bith agaibh ga fhosgladh leig fios.

Cuairt Bheag (A Wee Walk) is a short film aimed at young children in Gaelic nurseries and Gaelic medium education.

Click on the following link to access the registration form and more information about the film:
https://form.jotform.com/210424520742343

A link to the film and additional resources will be sent to participating schools later on in the week.  Schools will not be charged to view the film.  If you have any difficulties accessing the form please get in touch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s