Leugh le Linda sessions to celebrate and support the Gaelic National Week

The Highland Council Gaelic team are organising Leugh le Linda sessions to celebrate and support the Gaelic National Week, the following sessions are available on Friday the 25th of March.

Thig còmhla ri preasantair telebhisean chloinne air BBC Alba, Linda Nicleòid airson ‘Leugh & Seinn le Linda’; seiseanan-leughaidh Gàidhlig loma-làn sgeulachdan, òrain is geamannan. Thèid na seiseanan a lìbhrigeadh air-loidhne air Microsoft Teams.

1 seisean aig 10:00 airson SÀ

1 seisean aig 10:30 airson Clas 1-3

To register please email shona.paterson@highland.gov.uk.