Seachdain na Gàidhlig (National Gaelic Week) – 20th to 26th February 2023

A bheil planaichean agaibh airson seo? Cliogaibh air an logo airson barrachd fiosrachaidh agus cuiribh fios thugainn mu na tha a’ dol sa chlas agaibhse cuideachd. Seo tachartas no dhà a bh’ agaibh an-uiridh!

Do you have any thoughts or plans for what to do this year for Seachdain na Gàidhlig? Click on the logo for more information and let us know what’s happening with your class. Here is a reminder of what Highland schools did last year!