Leugh le Linda – Seachdain na Gàidhlig

The Highland Council Gaelic team are organising Leugh le Linda sessions to celebrate and support Seachdain na Gàidhlig (World Gaelic Week) the following sessions are available on Thursday 23rd February 2023. Please find information from Comhairle nan Leabhraichean, who are the lead support for organising the event. 

Thig còmhla ri Linda NicLeòid airson ‘Leugh is Seinn le Linda’; seiseanan-leughaidh Gàidhlig le stòiridh, òrain is geamannan. Thèid na seiseanan a lìbhrigeadh air-loidhne tro Microsoft Teams.

1 seisean aig 10:00 airson Sgoil-àraich

1 seisean aig 10:40 airson Sgoil-àraich

1 seisean aig 11:20 airson Clas1-3 

Fiosrachadh airson a’ Chlas/Sgoil-àraich agaibh a’ chlàradh airson an tachartas beò:

  • Cuiridh Linda coinneamhan Microsoft Teams air doigh airson nan seiseanan agus cuiridh i ‘invite’ dha na tidsearan
  • Air an latha, nì Linda na seiseanan air Microsoft Teams. Cha leig na tidsearan a leas ach bruthadh air an link a gheibh iad air post-d
  • For more information and to register schools should email Linda Macleod on lindanicleoid@gmail.com