Ceòlas’ Summer School 2023

   
Clàradh fhathast fosgailte airson Sgoil Shamhraidh 2023! Registration is still open for Ceòlas’ Summer School 2023!  
Click the image above to view our latest Summer School video!   🎼🪗💃🗣🎻🎶☀🎹

Tha Sgoil Shamhraidh Cheòlais a’ tilleadh le clasaichean ann an Gàidhlig, ceòl, òrain is dannsa, agus pailteas de chèilidhean is tachartasan sa choimhearsnachd ann an Uibhist a Deas!

Ceòlas’ renowned Summer School is back with classes in Gaelic, music, song and dance with a wide array of events in the community throughout the week.

❗Airson clàradh, thèid gu www.ceolas.co.uk!

➡ To register for classes in Gaelic, Gaelic song, fiddle, step dance, piping, clàrsach, reels & quadrilles and classes for youth in fiddle and piping, head to www.ceolas.co.uk! 🚨 Clàradh a’ dùnadh / Registration closes – 23rd June 2023 🚨   Clàraich airson an Sgoil Shamhraidh! // Click here to register for the Summer School!      
🎶 Airson a’ chiad uair, thèid cuid de na cèilidhean is cuirmean againn a chraoladh beò air-loidhne! 🎶 Mura h-eil sibh gus a bhith ann an Uibhist a Deas air Seachdain Cheòlais, bidh cothrom agaibh fhathast a bhith an lùib a’ chiùil is a’ chraic. Airson a’ chiad uair, thèid cuid de na cèilidhean is cuirmean againn a chraoladh beò air-loidhne air feadh an t-saoghail! 

Thèid tiogaidean airson nan tachartasan air-loidhne beò air an làrach-lìn againn anns na seachdainean ri thighinn. Cumaibh sùil a-mach air na meadhanan sòisealta agus an làrach-lìn againn airson barrachd fiosrachaidh!

For the first time, we will be live-streaming some of our cèilidhs and concerts during Ceòlas week! 🎶 If you can’t come to South Uist this year, fear not as you can still bring all the ceòl and craic of Ceòlas week to your home wherever you are in the world! For the first time, we will be streaming some of our cèilidhs and concerts live online!
Tickets for the online streams will go live on our website in the coming weeks. Keep an eye out on our website for news on our community events programme and details on how to purchase tickets!      
Looking to improve your Gaelic conversation? Come along to our new online summer conversation classes which will take place over 4 weeks in June.  Our local native guides will informally support you to improve your conversational language skills and vocabulary. Grammar and structures will not be taught in these sessions as the focus is on speaking and practising, and you will pick up new vocabulary and structures as you go.

Dates – week beginning 5th June to week beginning 26th June Levels – Post-beginner, Intermediate, Advanced Cost – £60 / £50 (Western Isles Residents)   Places still available in the following classes:
Post-beginner Daytime with Màiri MacInnes – Wednesdays 9:30am – 11am
Advanced Daytime with John Neil MacDonald – Wednesdays 3pm – 4.30pm
Advanced Evening with Joe MacNeil – Wednesdays 7pm – 8.30pm  
Information on Levels:
Post-beginners:
 For those who have undertaken some Gaelic classes already and are familiar with basic structures, greetings and vocabulary. This will give you the chance to practise speaking and expand your vocabulary and use of simple Gaelic in conversation. 
Intermediate: For those with a good knowledge of various structures and wish to practise speaking and develop understanding and vocabulary in a variety of subjects. 
Advanced: For those who are able to hold a conversation in Gaelic and use more complicated language structures and would like to practise using Gaelic. This will help you to practise and expand your speaking and listening abilities across a wide variety of topics.  
Clàraich an-seo / Click here to register for classes