Cùrsa SVQ3: Clann is Òigridh / Children and Young People

A Chàirdean Còire,

Tha mi a’ cur fiosrachadh thugaibh mu chùrsa SVQ3 ann an Clann is Òigridh a tha sinn a’ ruith a bhiodh freagarrach do luchd-taic sgoile agus luchd-obrach nan tràth bhliadhnaichean ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig.  ’S ann air astar a tha an cùrsa air a ruith agus lorgaidh sibh fiosrachadh mu dheidhinn gu h-ìosail.  Feuch gun cuir sibh fios thugainn ma bhios ceistean sam bith agaibh.

Please see the following information about the SVQ3 in Children and Young People that would be suitable for pupil support assistants and early years staff working in Gaelic medium education.  The course is delivered via distance learning and more information can be found below.   Please get in touch if you have any questions.

Taing mhòr.

Leis gach deagh dhùrachd / Kind regards,

Anna

Anna Thirkell

Òraidiche (Foghlam Thidsearan) / Lecturer (Teacher Education)

Stiùiriche MEd ann am Foghlam Gàidhlig / Programme Leader MEd in Gaelic Education

Làithean obrach: Dimàirt gu Diardaoin  / Work days: Tuesday to Thursday

Tha Sabhal Mòr Ostaig na chompanaidh earranta clàraichte ann an Alba, àireamh SC361752. Oifis chlàraichte: Colaiste Ghàidhlig na h-Alba, An Teanga, Slèite, An t-Eilean Sgitheanach, IV44 8RQ. Àireamh Carthannas Albannach Clàraichte: SC002578. Sabhal Mòr Ostaig is a company limited by guarantee, registered in Scotland 361752 and is also a registered charity, number SC002578.