3. Làn-bhogadh / Total Immersion

Ann an seisean a trì gheibh thu cothrom d’ eòlas a leasachadh air prionnsapalan làn-bhogaidh agus air àrd-sgilean conaltraidh le fòcas air prìomh theachdaireachdan Words Up. 

In session three you will develop knowledge around the principles of total immersion and on the use of high-quality interactions with a focus on the key messages from Words Up. 

ùine/duration – 13 mionaidean/minutes

Gaelic
English Voiceover

Taisbeanadh/Presentation 3 – Làn-bhogadh/Total Immersion

Education Scotland – Comhairle mu Fhoghlam Gàidhlig / Advice on Gaelic Education

GME Play Pedagogy in Highland

Words Up – Key Messages