4. Cluich agus Ionnsachadh: Cànan / Play and Learning: Language

Ann an seisean a ceithir bidh sinn a’ coimhead air feallsanachd cluiche san fharsaingeachd, agus air dòighean gus cànan a leasachadh tro chluich.

In session four we will look at play pedagogy and ways in which to develop language through play.

ùine/duration – 15 mionaidean/minutes

Gaelic
English Voiceover

Taisebeanadh/Presentation 4 – Cluich agus Ionnsachadh: Cànan/Play and Learning: Language