5. Cluich agus Ionnsachadh: Dòighean-obrach / Play and Learning: Approaches

Ann an seisean a còig bidh sinn a’ coimhead air na buannachdan a thig à cluich saor agus air an àite a th’ aig inbhich ann an cluich.

In session five we will look at the benefits of free play and the role of the adult in play.  

ùine/duration – 14 mionaidean/minutes

Gaelic
English Voiceover

Taisbeanadh/Presentation 5 – Cluich agus Ionnsachadh Dòighean-obrach/Play and Learning: Approaches