6. Òrain ann an Togail Cànain / The Use of Song in Language Acquisition

Ann an seisean a sia bidh sinn a’ coimhead air na h-òrain a bhios sinn a’ cleachdadh le clann òg agus chì sinn cho luachmhòr ‘s a tha iad a thaobh togail cànain.

In session six we will look at the songs we use with young children and how valuable they are in supporting language acquisition. 

ùine/duration – 17 mionaidean/minutes

Gaelic
English Voiceover

Taisbeanadh/Presentation 6 – Òrain ann an Togail Cànain/The Use of Song in Language Acquisition