Gaelic Medium – Cluichidh sinn Còmhla

Goireas ùr bho luchd-obrach Chomhairle na Gàidhealtachd a tha a’ neartachadh chothroman dha pàrantan Gàidhlig a chleachdadh le clann òga.

Chaidh an goireas seo a dhealbhachadh agus a chruthachadh le feallsanachd bogadh sa Ghàidhlig mar bhun-stèidh agus tha e air a cheangal ris na gnìomhan aig ‘Bumps 2 Bairns’.

Tha cothroman cànan a neartachadh air am fighe a-steach le ceanglaichean gu goireasan air-loidhne.  Bidh seo na ghoireas foir-sheallaidh do luchd-obrach ann an sgoiltean gus taic a thoirt dhan chloinn aig ìre làn-bhogaidh gus a’ Ghàidhlig aca a chuideachadh aig an taigh.

Thèid ‘Cluichidh sinn còmhla’ as ùr a chruthachadh gach seachdain agus a sgaoileadh timcheall sgoiltean far a bheilear a’ lìbhrigeadh foghlam sa Ghàidhlig.

‘Cluichidh sinn Còmhla’ is a new resource created in collaboration with Early Years Practitioners who are linking ‘Bumps to Bairns’ play based learning activities to language opportunities.

Within the resource, there are suggested links to creative language learning opportunities online and weekly Gàidhlig you tube content created specifically to support language development targets outlined within the overview.

The overview will be shared with Highland Council Gaelic Medium staff to enable them to enhance the online support available to families with children at the total immersion stage while learning at home.

Find the latest ideas below:

Cluichidh sinn Còmhla 32- An t-Earrach 1 – Spring 1

Cluichidh sinn Còmhla 31- An Geamhradh 6 – Winter 6

Cluichidh sinn Còmhla 30 – An Geamhradh 5 – Winter 5

Cluichidh sinn Còmhla 29 – An Geamhradh 4 – Winter 4

Cluichidh sinn Còmhla 28 – An Geamhradh 3 – Winter 3

Cluichidh sinn Còmhla 27- An Geamhradh 2 – Winter 2

Cluichidh sinn Còmhla 26 – An Geamhradh 1 – Winter 1

Cluichidh sinn Còmhla 10 – Aodach 2 – Clothes 2

Cluichidh sinn Còmhla 9 – Aodach 1 – Clothes 1

Cluichidh sinn Còmhla 8 – An t-Side 2 – Weather 2

Cluichidh sinn Còmhla 7 – An t-Side 1 – Weather 1

Cluichidh sinn Còmhla 6 – Beathaichean 2 – Animals 2

Cluichidh sinn Còmhla 5 – Beathaichean 1 – Animals 1

Cluichidh sinn Còmhla 4 – Faireachdainnean 2 – Feelings 2

Cluichidh sinn Còmhla 3 – Faireachdainnean 1 – Feelings 1

Cluichidh sinn Còmhla 2 – An t-Earrach 2 – Spring 2

Cluichidh sinn Còmhla 1 An t-Earrach 1 – Spring 1

 

Goireasan Gàidhlig is also a useful website with links to support home learning and an online messenger service to answer any questions you may have about Gaelic language learning.