Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig / Gaelic Medium Education

Tha Comhairle mu Fhoghlam Gàidhlig (gu h-àraid caibideil 7), còmhla ri Realising the Ambition, a’ toirt seachad eòlas-teagaisg èifeachdach airson tràth ionnsachadh ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig. Tha a’ chomhairle seo a’ toirt seachad fiosrachadh cudromach mun cho-theacsa nàiseanta, agus a’ toirt mion-chunntas air a’ mhodh-cleachdaidh as fheàrr gus taic a thoirt do luchd-obrach ann a bhith a’ measadh agus a’ planadh airson leasachadh ann am Foghlam Gàidhlig.

 

Education Scotland’s Advice on Gaelic Education (particularly chapter 7), coupled with Realising the Ambition, present practitioners with effective pedagogy for early learning in Gaelic Medium Education. The advice document provides important information on the national context and describes best practice to support practitioners managers in evaluating and planning for improvement in Gaelic Education.